Reflecting on Nature, 2017

2017년 “Missing”전에 출품했던 사진 작업으로 ‘Parallel World_Lost Paradise’와 ‘Parallel World_Paradise’에 사용한 거울작업(거울 표면 위에 동물 관련한 신문 기사를 프린트, 접착하고 동물 실루엣 부분을 떼어낸)을 야외에 들고 나가 동물 실루엣 자리에 주변의 자연풍경을 반사시킨 모습을 촬영한 것이다.

Reflecting on Nature #01, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #02, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #03, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #04, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #05, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #06, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #07, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #08, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #09, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #10, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #11, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm
Reflecting on Nature #12, 2017, Archival Pigment Print, 55x50cm